Praktijkondersteuners Somatiek- Ouderenzorg- GGZ- Jeugd

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hartvaatziekten of longaandoeningen. Daarbij werken zij nauw samen met de huisartsen en andere gezondheidswerkers, zoals apotheek, diëtisten en fysiotherapeuten.

Diabetesspreekuur
Voor de behandeling van Diabetes Mellitus (suikerziekte) hebben we een speciaal spreekuur.

Iedere patiënt wordt in ieder geval 4 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner. Zij is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts.
Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles, en een jaarlijkse controle. Een maal per jaar wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan.
Alle patiënten krijgen jaarlijks een oogonderzoek door middel van fundusfotografie. Zo nodig wordt doorverwezen naar fysiotherapie, podotherapie, diëtiste of apotheek.
Naast de behandeling met tabletten kan ook het instellen op insuline (spuiten) plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor de diabeteszorg is de praktijk verbonden aan de Zorggroep West- Brabant. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt volgens een gemeenschappelijk protocol. De zorggroep maakt afspraken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg en met de zorgverzekeraars.

Astma-COPD spreekuur
Patienten die medicijnen voor de longen gebruiken worden jaarlijks opgeroepen door de praktijkondersteuner.

Er wordt dan een longfunctietest afgenomen. Met behulp van deze gegevens en eventuele klachtenpatroon kunnen ze (in overleg met de huisarts) beoordelen of de medicijnen die de patient gebruikt nog voldoende ondersteuning biedt. Zo nodig worden de medicijnen aangepast om ervoor te zorgen dat de klachten afnemen. Juiste diagnose en behandeling zorgt voor een betere kwaliteit van leven.

Hart- en vaatziekten spreekuur
Het hart- en vaatziekten spreekuur (cardiovasculair risicomanagement) is bedoeld voor patiënten die één of meer risicofactoren hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, roken en alcoholgebruik.
Deze groep patiënten krijgen jaarlijks een uitnodiging om een uitgebreid bloedonderzoek te verrichten waarna dit besproken wordt met de praktijkondersteuner of doktersassistente.

Eveneens worden patiënten die reeds een hart- en vaatziekte (gehad) hebben in dit spreekuur gecontroleerd. Zij worden in ieder geval 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. Een maal per jaar wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan, en zo nodig wordt doorverwezen naar fysiotherapie of diëtiste.
Ook voor de hart- en vaatziekten is de praktijk verbonden aan de Zorggroep West- Brabant. Gezamenlijk stemmen we de kwaliteit van zorg af.

Stoppen met roken spreekuur
Onze praktijkondersteuners bieden hulp bij het stoppen met roken. Zij helpen de patient bij problemen en denken mee over hoe deze op te lossen. Ze informeren u over het nut van nicotinevervangers, medicijnen die de trek in roken tegengaan. De begeleiding is in het begin het meest intensief, later worden de contacten minder. De begeleiding zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen.

Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Zij bezoekt voornamelijk mensen van 75 jaar en ouder thuis. Hiermee willen we de ouderen zo goed mogelijk ondersteunen om met gepaste hulp zo gezond en optimaal mogelijk thuis te blijven functioneren.

Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. lichamelijke beperkingen, medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. Er wordt ook samengewerkt met een netwerk van wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en een specialist ouderengeneeskunde. 

Als U 75 jaar of ouder bent en nog geen contact hebt gehad met de praktijkverpleegkundige, maar dit al wel wenst kan er contact worden gezocht met de assistente. 

Praktijkondersteuners GGZ

Sinds 2011 zijn er twee ervaren Sociaal Psychisch Verpleegkundigen werkzaam binnen onze huisartsenpraktijk.
Via een verwijzing van de huisarts begeleiden ze patiënten met kortdurende psychische klachten. Samen met de patiënt proberen ze het probleem te verduidelijken en eventueel te zoeken naar vervolgbehandeling.
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige kan u enkele gesprekken aanbieden of zij verwijst u door naar een psycholoog.
Omdat deze zorg verleent wordt vanuit de huisartsenpraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling.

Ondersteuners jeugd (en gezin)

De ondersteuner jeugd onderzoekt en bespreekt klachten of problemen met de jeugdige en/of ouders. Zij geeft voorlichting en gaat in gesprek over passende oplossingen of begeleiding. 

De zorg bestaat uit de volgende stappen: 

Probleem/ vraag verhelderen -> plan van aanpak -> overleg met de huisarts -> kortdurende begeleiding en/of verwijzing.

Deze zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk in samenwerking met de jeugdprofessionals en de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt contact opnemen met de assistente indien er behoefte is aan een gesprek.