Palliatieve Zorg

Het zorgprogramma Palliatieve Zorg is ontwikkeld voor de laatste (terminale) fase van het leven van een patiënt. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische en sociale problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. “Een comfortabel ziekte- en sterfbed” is te allen tijde het belangrijkste doel.

De zorgverleners van het centrum hebben een multidisciplinaire visie op het gebied van palliatieve zorg en stemmen hier hun gezamenlijke werkwijze op af. Iedere zorgverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Meerwaarde voor de terminale patiënt en naasten

Het zorgprogramma heeft de volgende doelstellingen:
· De laatste (terminale) fase in thuissituatie zo comfortabel mogelijk organiseren en ondersteunen
· Bij pijnbestrijding een gebruiksvriendelijke (langwerkende) pomp in te zetten
· Korte lijnen tussen zorgverleners en onderlinge goede communicatie
· Vast team van zorgverleners om het bed van de patiënt
· Waarborgen van continuïteit van zorg, juiste overdracht en coördinatie

Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. In dit zorgprogramma vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, apotheker, wijkverpleegkundigen en andere belanghebbende zorgverleners.
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg, door een meer gestructureerde afstemming en ondersteuning op maat voor de patiënt en zijn naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts.